ninanordin.se allmänna villkor för användning av Onlinecoaching

Senast uppdaterad 2020-01-19

1. Avtalsparter

Avtalsparter är Nina Nordin (820322-0960), nedan kallad​ ninanordin.se​, och beställaren, nedan kallad Kunden. Med Kunden avses den juridiska person eller enskilda näringsidkare som angivits på orderbekräftelsen, eller erhållit inloggning till tjänsten, eller erhållit och eller betalat en faktura från​ ninanordin.se​. Avtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor samt ( Personuppgiftsbiträdesavtalet, som finns bilagt hos underleverantör Zenfit,) dessa Allmänna Villkor anses accepterade och godkända av Kunden i samband med beställningen av tjänsten, men dock senast i samband med ibruktagandet av tjänsten eller vid betalning av faktura från​ ninanordin.se

2. Tjänstens omfattning

Ninanordin.se​ tillhandahåller på nedan angivna villkor en webbaserad tjänst. Tjänsten omfattar de produktdelar som Kunden angivit vid beställning av tjänsten eller angivit vid användande av tjänsten.

Tjänsten ger Kunden möjlighet att få tillgång till samtliga av ​ninanordin.se​ ’s funktioner och förmåner samt andra lösningar för avsett syfte.

3. Avtalsperiod

Avtalsperioden/bindningstiden för onlinecoaching gäller de månader som kunden gjort köp för, beroende på vad Kunden angivit vid beställning av tjänsten ,

Om kunden av någon anledning väljer att avsluta eller ej fullfölja sin köpta tjänst sker ingen återbetalning på kvarstående tid. Uppsägning sker automatiskt i samma stund som abonnemanget/ medlemskapen för vald tjänst tagit slut.Vill kunden efter avslutat/ utgånget medlemskap fortsätta att bruka sina tjänster måste ett nytt köp göras via hemsidan eller via direkt mailkontakt till info@www.fit365.se .

Vid sjukdom ska avbokning för PTpass ske kostnadsfritt fram till 24 tim innan bokad tid med din coach.

4. Support

Ninanordin.se​ tillhandahåller sina funktioner dygnet runt. Eventuell support utförs, efter Ninanordin.se​ ’s val, via e-post till info@www.fit365.se. Supporten är befogad när sådan är nödvändig, dvs utökad hjälp och möjlighet till mer ingående frågor/hjälp om tjänsten som behövs för tjänstens användande. Visst stöd i avgörande frågor ingår i supportåtagandet i den omfattning som ​Ninanordin.se​ avgör nödvändig.

5. Ninanordin.se åtagande

Ninanordin.se​ strävar efter att tjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt under avtalsperioden men reserverar sig för driftstörningar på grund av

1.​ planerade driftavbrott på grund av systemunderhåll, till exempel uppdatering av mjukvara.

2.​ oplanerade driftstörningar som kan uppkomma på grund av händelser utanför Ninanordin.se​ ’s kontroll. Information om denna typ av driftstörningar ges till kunden så snart som möjligt.

3.​ driftstörningar hos kundens internetleverantör.

6. Kundens åtagande

Kunden förbinder sig att ensam ansvara för säker förvaring av användarnamn och lösenord samt att användare får tillräcklig utbildning i hur tjänsten skall används i enlighet med dokumentationen.

Kunden ansvarar gentemot Leverantören och tredje man för skada som uppkommer genom uppsåtlig eller oaktsam åtgärd eller underlåtenhet avseende detta avtal. Detta gäller om skadan har vållats av kunden själv.

7. Upphovsrätt

Ninanordin.se​ är enligt lag eller avtal innehavare av rättigheterna till av detta avtal omfattade tjänster. Detta gäller även därtill hörande elektronisk och/eller tryckt dokumentation.

8. Betalning och avgifter

Kostnaden för tjänsten debiteras antingen i förskott för hela avtalsperioden enligt Ninanordin.se, eller månadsvisberoende på val och gällande prislista. Alla priser för onlinetjänster är ink moms . Betalningsvillkor är 30 dagar och kunden har rätt till 14 dagars ångerrätt, ångerrätt gäller dock inte om konsumenten (kunden) redan mottagit tjänst . En Betalning skall alltid vara genomförd innan kunden kan nyttja sina tjänster. Kunden har inte rätt att återfå del av erlagd avgift, det finns alltså ingen ångerrätt efter

Att din träningsplan,dietplan, personlig träning/ tjänst levererats eller startats. Ninanordin.se ä ger rätten att ta ut faktureringsavgift vid val av detta. Vid sen eller utebliven betalning äger Ninanordin.se rätten att ta ut påminnelseavgift, inkassokostnad och eventuella övriga kravavgifter samt dröjsmålsränta enligt lag. Vid utebliven betalning äger Ninanordin.se rätten att stänga ner tjänsten. Ninanordin.se förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra priset för tjänsten, som dock inte påverkar den ursprungliga kostnaden under en pågående avtalsperiod.

9. Avtalets upphörande

Avtalets förtida upphörande kan påkallas av ​Ninanordin.se
1.​ M​ ed omedelbar verkan om kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på

obestånd eller annars inte rätteligen kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.

2.​ M​ ed 7 dagars uppsägningstid om kunden bryter mot bestämmelserna i detta avtal. Har Kunden innan uppsägningstiden enligt ovan löpt ut vidtagit rättelse är uppsägningen utan verkan. Sker rättelse ej efter uppsägning enligt ovan upphör rätten att använda tjänsten omedelbart och avstängning sker omgående.

10. Ändringar av dessa villkor

Kunden är ansvarig för att hålla sig uppdaterad kring ändringar av dessa villkor. Gällande villkor kommuniceras via​ www.ninanordin.se.​ Ändringar av dessa villkor aviseras minst 14 dagar i förväg och anses accepterade genom fortsatt användande av tjänsten.

11. Betalningsskyldighet m.m. vid avtalets upphörande

Kunden befrias vid avtalets upphörande ej från betalningsskyldighet för avgifter som vid tidpunkten för upphörandet uppkommit eller avtalsenligt uppkommer. Vidavtalets upphörande faktureras alla avtalsenliga avgifter. Kunden har inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter i samband med avtalets upphörande.

12. Lagring av data

Ninanordin.se​ lagrar data åt Kunden på ​Ninanordin.se​ ’s centrala servrar enligt Ninanordin.se​ vid var tid gällande policy för lagring av kunddata. ​Ninanordin.se kommer att meddela Kunden om lagring av data upphör och ge Kunden möjlighet att lagra sitt data på annat sätt. Ninanordin.se ’s ansvar kan under inga omständigheter överstiga det som anges under punkt 7. Ansvarsbegränsning i detta avtal.

13. Uppgifter

Kunden accepterar att ​Ninanordin.se​ använder registrerade uppgifter, postadresser och e-postadresser, för utskick av information som har betydelse för användandet av tjänster enligt detta avtal eller andra av ​Ninanordin.se​ ’s tjänster.

14. Meddelanden

Ninanordin.se​ l​ ämnar meddelanden till kunden om tjänsten och detta avtal genom brev till kundens vid tjänstens anslutande angivna e-postadress och/eller genom att visa dessa i tjänstens gränssnitt. Kunden ansvarar för att ta del av information och meddelanden när de lämnas på ovan angivet sätt. För att

beräkna en tidsfrist får ​Ninanordin.se​ förutsätta att kunden tagit del av meddelanden i tjänstens gränssnitt sju dagar efter att meddelandet först har visats i gränssnittet. E-postmeddelanden får anses lästa samma dag som de skickats eller, om de skickats på lördag eller helgdag, nästkommande vardag.

Kundens meddelanden till ​Ninanordin.se​ får lämnas genom tjänstens gränssnitt eller per e-post. För att beräkna en tidsfrist får kunden förutsätta att Ninanordin.se​ tagit del av meddelanden lämnade av kunden i gränssnittet eller skickade till ​Ninanordin.se​ ’s angivna e-postadress samma dag som de skickats eller, om de skickats på lördag eller helgdag, nästkommande vardag.

15. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

Kunden äger ej rätt att utan ​Ninanordin.se​ ’s skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Ninanordin.se äger rätt att till annat bolag överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

16. Behandling av personuppgifter och personuppgiftsbiträdesavtal

För ​Ninanordin.se​ är det viktigt att kunna möta kunders krav på efterlevnad av vid var tid gällande regler om behandling av personuppgifter. I relationen mellan Ninanordin.se​ och Kunden, är ninanordin.se personuppgiftsbiträde åt Kunden som är personuppgiftsansvarig. Ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal har därför ingåtts som reglerar parternas roller och ansvar i relation till den behandling av personuppgifter som sker under avtalet. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som utgör en integrerad del av avtalet, finns bifogat längst ner i dessa Allmänna Villkor som Bilaga 1.

17. Force majeure

Parts åtagande gäller med reservation för händelser utanför parts kontroll såsom arbetskonflikt, sabotage, eldsvåda, vattenskada, inbrott, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande eller liknande som försvårar eller omöjliggör för part att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits. Nämnda omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

18. Tvist

Tvist angående detta avtal ska i första hand avgöras genom medling mellan av parterna utsedda representanter. Om överenskommelse ej kan uppnås skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.